Inloopmiddag

Voor wie is de inloopmiddag bedoeld

Voor wie is de inloopmiddag bedoeld, voor eenieder die een woning huurt via Wooncompagnie en met vragen zit. Dat kan zowel over uw woning gaan maar ook over andere zaken, die voor u van belang kunnen zijn en waar u het antwoord niet voor heeft.

Ook wanneer u als bewoners meer wilt weten over het opzetten van een bewonerscommissie in uw appartementencomplex of in uw woonwijk. Het is namelijk van grootbelang dat u wonende in een appartementencomplex of in een woonwijk een bewonerscommissie heeft die de belangen van de huurders vertegenwoordigen.

Ook nieuwe huurders die onlangs een woning van wooncompagnie hebben gekregen en nog geen lid zijn van de Huurdersvereniging de Vijfhoek adviseren wij om lid te worden. Hoe meer leden des te groter wij worden en zodoende hopelijk ook meer input van de leden te krijgen.

Afspraak maken inloopmiddag

Scholing

 1. Er zijn ieder jaar weer zaken die wijzigen en inzichten die vernieuwen. Daarom is een scholing van leden die daar mee te maken hebben en zij die daar interesse in hebben nog steeds noodzakelijk. Het is een taak van het bestuur deze ondersteuning te bieden en het huidige niveau te handhaven. We zien het belang er van in en moeten zorgen dat de financiële zijde gewaarborgd blijft.

S H O

 1. De SHO is nog steeds het platform om beleid te maken en dit af te stemmen met de directie van Wooncompagnie en we blijven ook nog lang aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in huurdersland. De visie om een huurprijs te bepalen is inmiddels van vele zaken afhankelijk dat het lijkt of een lange termijn visie niet meer kan en men ad-hoc moet ingrijpen en bijsturen. Deze onrust moet voorkomen worden en het bestuur moet met de SHO hard aan de slag om binnen Wooncompagnie rust te bewaren en zekerheid te bieden aan alle huurders.
 2. Het verkoopbeleid zal anders moeten om sociale woningen te behouden en om in de toekomst sociale woonruimte te kunnen blijven bieden. Men vat dit in de meerjarenplanning waardoor er door ons weinig grip op is. Wel blijft een hoofdtaak van het bestuur voldoende laaggeprijsde woonruimte te houden en de minderdraagkrachtige een plek op de woningmarkt te garanderen.

Huurprijsbeleid

 1. Als kerntaak van de vereniging moet gerekend worden dat de doelgroep voor huurwoningen ook kans moet kunnen maken om een huurwoning te betrekken. Het is de taak van de vereniging op te komen voor die mensen in de samenleving die op een andere wijze niet in staat zullen zijn om een eigen woning te kunnen betrekken
 2. Ook is het zaak te strijden voor een alleszins acceptabele huurprijs om te kunnen wonen en te trachten om alle huurders zo onafhankelijk mogelijk te laten wonen, dus zonder extra ondersteuning en subsidies.
 3. Dat er tegenover lage huurprijzen ook vrije sector woningen door een corporatie gebouwd worden is voor rekening van de corporatie om een gezonde bedrijfsvoering te hebben.
 4. Als vereniging moeten wij ons concentreren op huurprijzen onder de vrije-sector-grens.

Public relations

 1. Onze public relations zijn gevestigd. Veel instellingen weten ons te vinden en vragen advies en ondersteuning. Wij zullen de ingeslagen richting vasthouden en voortzetten. Onze publicaties zijn nog wat achter in het huidige tijdsbeeld maar onze energie om op de inhoud en niet op uitstraling in te zetten heeft zich inmiddels bewezen.

Relatie met Wooncompagnie

 1. De relatie met Wooncompagnie is goed. We vinden op alle niveaus gehoor en blijken ook een goede inbreng te hebben op de dagelijkse gang van zaken, dit geldt voor zowel directie als werkvloer. Deze verhouding moeten wij vast houden en bestendigen. Dat gaat met de nodige moeite gepaard omdat er ook conflicten worden opgelost waarbij een van de partijen het ongelijk krijgt en we moeten zorgen dat we morgen weer gezamenlijk om tafel kunnen.

Technische zaken

 1. De technische klachtenafhandeling loopt nog steeds prima, kleine reparaties komen niet meer als conflictpunt bij ons op tafel omdat door onze controle de hersteltijd en wijze van afhandeling goed loopt en ingeval van onenigheid de lijnen kort en transparant zijn.
 2. Er zijn nog steeds zaken die uit de hand dreigen te lopen. Daar hebben we inmiddels een goede weg in gevonden en regelmatig behalen we mooie successen. Dit komt doordat we de materie beheersen en ervaring hebben opgedaan. Door scholing en vasthoudendheid laten we ons niet meer aan de kant zetten. Dankzij de financieel sterke positie van de vereniging kunnen we ook duurder advies en ondersteuning inkopen.
 3. In het streven technische commissie in het leven te roepen zijn we niet geslaagd. Wel zijn er bewonerscommissies die zich met techniek bemoeien. Uiteraard ondersteunen wij hen met raad en daad en alles wat nodig is om een levendige commissie te waarborgen.

Leefbaarheid

 1. Leefbaarheid is gemeente beleid, Wooncompagnie heeft hier door de gewijzigde maatschappelijke visie minder aandacht, geld en mogelijkheden voor. Dat maakt dat wij hier niet meer mee van doen hebben en ook geen rol speelt in ons beleid.

Ouderenbeleid

 1. Het ouderenbeleid staat de komende jaren in veel opzichten hoog op de agenda! Door vergrijzing, pensioenleeftijdsverhoging, de takenoverdracht van rijk naar gemeenten en sluiting van instellingen en tehuizen komen er veel problemen tevoorschijn die nu nog niet helemaal te overzien zijn.
 2. De Vijfhoek zal terdege rekening moeten houden met de alle maatschappelijke veranderingen. Wij zullen alert moeten blijven, gevraagd en ongevraagd advies moeten geven en onze mening uiten op alles wat zich in het leven van de hurende oudere kan voor doen. Veel energie moeten wij steken in duurzaam wonen en het langer in de eigen woning kunnen blijven wonen.
 3. Wij zullen ons breed moeten oriënteren op alle mogelijkheden en wijzigingen en hierop reageren om dit betaalbaar en uitvoerbaar te houden.
 4. Het maatschappelijk vangnet is bezig te verdwijnen dus moeten alle zorgen in de buurt opgelost kunnen worden, sociale participatie en mantelzorg zullen dagelijkse kost worden voor iedereen en daar zullen wij alle ondersteuning aan moeten geven.

Algemeen

 1. Een algemene lijn kan niet gevolgd worden omdat deze niet bestaat.
 2. Alle beleid moet getoetst zijn op evenredigheid en noodzaak.
 3. We moeten elke keer weer meten en toetsen of we de juiste beslissing nemen en dat afwegen binnen het bestuur, ruggenspraak houden met de leden en hopelijk door velen beoordeeld worden tijdens de jaarvergadering. Dat blijft het criterium voor ons functioneren, daar doen we het nog steeds voor.